Obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

   KČT odbor Praha Prčice
   IČ: 67360637
   se sídlem: Libická 1918 / 6, 130 00 Praha

   kontaktní údaje:
   email: info@praha-prcice.cz
   www: www.praha-prcice.cz
   (dále jen „pořadatel“)

  2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti pořadatele a fyzické osoby, která se registruje k pochodu (dále jen: „pochodník“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.praha-prcice.cz (dále je „internetová registrace“).
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí registrace.
  4. Registrace se uzavírá českém jazyce.
 2. Informace o zboží a cenách
  1. Informace o registraci, včetně uvedení ceny jsou uvedeny v pravidlech pochodu v sekci důležité informace.
 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Náklady vzniklé pochodníku v souvislosti s registrací (náklady na internetové připojení, telefonní hovory či poplatky za platbu), hradí pochodník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
  2. Pochodník provádí registraci vyplněním registračního formuláře.
  3. Při registraci si pochodník vybere trasu, počet účastníků a způsob platby.
  4. Registraci odešle pochodník pořadateli kliknutím na tlačítko Závazně registrovat. Údaje uvedené v registraci jsou pořadatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti registrace je vyplnění všech povinných údajů v registračním formuláři.
  5. Registrace je dokončena připsání platby na účet pořadatele (resp. platební brány Pays.cz).
  6. Všechny objednávky přijaté pořadatelem jsou závazné.
  7. Registrace neuhrazené do 24 hodin od objednání mohou být v rámci dostupnosti dalším zájemcům uvolněny (resp. stornovány).
 4. Platební podmínky a dodání zboží
  1. Cenu registrace může pochodník uhradit následujícími způsoby:
   • bezhotovostně platební kartou,
   • bezhotovostně převodem na účet pořadatele prostřednictvím platební brány Pays,
  2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje pochodník podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
  3. Potvrzení o registraci obdrží pochodník nejpozději 24 hodin po dokončení registrace na emailovou adresu, kterou pochodník při registraci zadal.
 5. Odstoupení od smlouvy
  1. Pochodník, který se registroval, má právo od registrace odstoupit pouze v případě omylem duplicitní registrace.
  2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 12 hodin
  3. Jiné důvody odstoupení pořadatel nepřipouští
  4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí pochodník odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu reklamace@praha-prcice.cz.
  5. Odstoupení od kupní smlouvy zašle pochodník na emailovou nebo doručovací adresu pořadatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Pořadatel potvrdí pochodníkovi bezodkladně přijetí formuláře.
  6. Odstoupí-li pochodník od registrace, vrátí mu pořadatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, a to stejným způsobem.
 6. Osobní údaje
  1. Pořadatel během registrace shromažďuje a uchovává osobní údaje, které mu dobrovolně při registraci poskytne pochodník. Tyto osobní údaje pořadatel shromažďuje a uchovává pouze v rozsahu nezbytném pro registraci. Pořadatel údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti, k němuž má přístup omezený okruh osob pověřených zpracováváním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel se zavazuje osobní údaje shromažďovat a uchovávat jen po dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech práv a povinností mezi pochodníkem a pořadatelem vyplývajících z registrace prostřednictvím webové stránky. Pořadatel je oprávněn pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.
  2. Pořadatel během prodeje zpracovává osobní údaje pouze pro následující účely:
   1. Za účelem doručení potvrzení o registraci pochodníkovi, zasílání informací o změnách;
   2. Za účelem identifikace pochodníka v případě vyřizování reklamací dle reklamačního řádu uvedeného v těchto podmínkách;
   3. Za účelem plnění zákonných povinností pořadatele.
  3. Poskytnutím osobních údajů pořadateli, resp. registrací dává pochodník souhlas se zpracováním osobních údajů výše uvedeným způsobem.
  4. Pořadatel nezpracovává osobní údaje pro marketingové účely.
  5. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep v emailu, jméně či telefonním čísle) má pochodník povinnost kontaktovat pořadatele.
  6. Pořadatel osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 3 měsíců, a následně osobní údaje maže. V případě, že si pochodník přeje informace smazat dříve, může kontaktovat pořadatele a zažádat o smazání svých údajů.
  7. Pořadatel může využít kontaktní údaje pochodníka k zasílání obchodních sdělení prodávajícího v případně, že o zasílání těchto sdělení pochodník výslovně zažádá.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
  2. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.
  3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztah mezi pořadatelem a pochodníkem se řídí českým právním řádem.

Naši partneři

Tímto bychom chtěli poděkovat našim partnerům za jejich přízeň.
 • Sedita
 • LOAP
 • Česky pěšky
 • České dráhy
 • Libor Valenta - autobusová doprava
 • Centrální dispečink autobusové dopravy