Důležité informace

Pravidla pochodu

 1. Přihlásit se lze pouze PŘEDEM elektronicky zaregistrováním na příslušné trase. Jiná možnost startu nebude možná, tedy nelze přijít přímo na start a registrovat se až tam.
 2. Registrace bude spuštěna 1. 5. v 10:00 a potrvá do 18. 5. 24:00 hod.
 3. Registrací vás provede jednoduchý návod a po zaplacení na účet obdržíte email s údaji potřebnými pro odstartování na příslušném startu. Na startu po předložení potvrzujícího emailu obdržíte mapu s místem na razítka z kontrolních stanovišť.
 4. Registrovaní pochodníci uvedení na jedné registraci (QR  kódu) musí odstartovat společně a pouze z vybraného startu.
 5. Vyplněním mapy pochodu úplnými a pravdivými požadovanými údaji potvrzenými vlastnoručním podpisem účastníka nebo jeho zákonného zástupce na mapě, se stanete účastníky pochodu.
 6. Startovné činí 40 Kč za každého účastníka. 
 7. Trasa označená jako „Dětská“ je určena výhradně pro děti do dovršení 15 let v doprovodu nejvýše 2 osob starších 15 let. Tato trasa je dále přístupná osobám nad 60 let věku.
 8. Trasa označená jako „Vozíčkářská“ je určena výhradně držitelům průkazů TP, ZTP a ZTP/P a jejich doprovodu.
 9. Trasa Karla Kulleho (70 km, start Praha – metro Háje) je určena pouze pro vyspělé a zdatné turisty, kteří odpovědně posoudí svoji způsobilost k absolvování trasy 70 km.
 10. Každý pochodník se účastní na vlastní nebezpečí a případné potíže musí vyřešit vlastními silami a prostředky. Trasu pochodu si účastník zvolí zejména po zvážení svého zdravotního stavu, sil a schopností.
 11. Pořadatel nezajišťuje pojištění účastníků! Jakékoliv případné pojištění si účastník sjednává výlučně sám na své náklady. Ze zaplaceného vstupného ani z účasti na pochodu žádné zvláštní pojištění účastníkovi pochodu nevyplývá.

Další informace

 • Pořadatel informuje ty, kteří se chtějí zúčastnit pochodu na pěších trasách 50 km a delších, že turistický pochod v délce nejméně 50 km je považován Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb. za zdravotně náročnou sportovní disciplínu a pro účastníky na těchto trasách je podmínkou účasti na pochodu, aby u nich byla provedena ve smyslu uvedené Vyhlášky jednorázová lékařská prohlídka.
 • Stejně jako v minulých ročnících dochází k několika změnám ve vedení tras. Znovu upozorňujeme, že jediná dětská trasa je z Votic a je vedena samostatnou trasou do cíle v Prčici.
 • Ubytování před a po pochodu ani přepravu zavazadel ze startů do cíle pořadatel nezajišťuje.
 • Občerstvení bývá zajištěno na trasách i v cíli prostřednictvím prodejen a stánků. Přesto doporučujeme vzít si s sebou určitou vlastní zásobu. Pořadatel občerstvení nezajišťuje.
 • Pochodníci z Prahy mají nárok na zvláštní suvenýr, který obdrží po předložení řádně vyplněné a orazítkované mapy v informačním stánku pochodu na náměstí v Prčici.

Povinnosti účastníka

 1. Seznámit se s Pravidly pochodu a předepsaným způsobem vyplnit mapu pochodu před tím, než zahájí absolvování zvolené trasy. Správně vyplněná mapa pochodu je společně s předloženým registračním emailem průkazem účastníka pochodu.
 2. Dodržovat veškerá Pravidla pochodu, silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů.
 3. Absolvovat celou zvolenou trasu a na všech příslušných kontrolách na trase si nechat potvrdit mapu, na základě čehož obdrží v cíli trofej pochodu.
 4. Chovat se ohleduplně na trase, v cíli pochodu a v dopravních prostředcích vůči ostatním, přírodě a svému okolí, jinak se vystavuje postihu dle příslušných právních předpisů a mimo jiné bude povinen nahradit škodu, kterou svým jednáním způsobil.
 5. Dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních, a to zejména na komunikacích a v blízkosti železničních tratí, na které je kromě nezbytného křížení s trasou pochodu zakázáno vstupovat.

Dopravní informace

 • Budou zavedena mimořádná dopravní opatření, mimo jiné bude uzavřena silnice mezi Heřmaničkami a Prčicí.
 • Provoz v Sedlci bude nad rámec běžných omezení souvisejících s pochodem výrazně omezen také z důvodu probíhající revitalizace náměstí. Přesný rozsah dopravních omezení v době pochodu zatím není znám - sledujte proto Dopravní informace na stránkách pochodu.
 • V Prčici bude platit od 10 do 20 hodin zákaz stání pro motorová vozidla. Osobní auta mohou parkovat  v Sedlci mimo náměstí a přilehlé komunikace v souladu s dopravním značením.
 • Pro návoz účastníků pochodu do míst některých startů posílí ČD obdobně jako v předchozích letech pravidelné vlaky z Prahy.
 • Z cíle v Prčici bude zajištěna kyvadlová doprava do železniční zastávky Heřmaničky. Odtud pojedou rychlíky a zastávkové vlaky do Prahy a Tábora.
 • Návrat do Milevska, Sedlčan a Petrovic bude zajištěn autobusy, které budou odjíždět z náměstí v Sedlci do cca 19.30 hod. Kromě toho je možnost odjet do Sedlčan vlakem z Olbramovic.
 • Podrobnosti o jízdních řádech a tarifních opatřeních je možno zjistit cca týden před pochodem v železničních stanicích ČD a na internetových stránkách www.cd.cz.

Obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

   Pořadatelé Pohodových Pochodů, z. s.
   IČ: 19098952, č.ú.: 2402511769 / 2010 (neslouží k platbě startovného)
   se sídlem: Libická 1918 / 6, 130 00 Praha

   kontaktní údaje:
   email: info@praha-prcice.cz
   www: www.praha-prcice.cz
   (dále jen „pořadatel“)

  2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti pořadatele a fyzické osoby, která se registruje k pochodu (dále jen: „pochodník“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.praha-prcice.cz (dále je „internetová registrace“).
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí registrace.
  4. Registrace se uzavírá v českém jazyce.
 2. Informace o zboží a cenách
  1. Informace o registraci, včetně uvedení ceny jsou uvedeny v pravidlech pochodu v sekci důležité informace.
 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Náklady vzniklé pochodníku v souvislosti s registrací (náklady na internetové připojení, telefonní hovory či poplatky za platbu), hradí pochodník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
  2. Pochodník provádí registraci vyplněním registračního formuláře.
  3. Při registraci si pochodník vybere trasu, počet účastníků a způsob platby.
  4. Registraci odešle pochodník pořadateli kliknutím na tlačítko Závazně registrovat. Údaje uvedené v registraci jsou pořadatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti registrace je vyplnění všech povinných údajů v registračním formuláři.
  5. Registrace je dokončena připsáním platby na účet pořadatele (resp. platební brány Pays.cz).
  6. Všechny objednávky přijaté pořadatelem jsou závazné.
  7. Registrace neuhrazené do 24 hodin od objednání mohou být v rámci dostupnosti dalším zájemcům uvolněny (resp. stornovány).
 4. Platební podmínky a dodání zboží
  1. Cenu registrace může pochodník uhradit následujícími způsoby:
   • bezhotovostně platební kartou,
   • bezhotovostně převodem na účet pořadatele prostřednictvím platební brány Pays.
  2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje pochodník podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
  3. Potvrzení o registraci obdrží pochodník nejpozději 24 hodin po dokončení registrace na emailovou adresu, kterou pochodník při registraci zadal.
 5. Odstoupení od smlouvy
  1. Pochodník, který se registroval, má právo od registrace odstoupit pouze v případě omylem duplicitní registrace.
  2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 12 hodin.
  3. Jiné důvody odstoupení pořadatel nepřipouští.
  4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí pochodník odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy na emailovou adresu reklamace@praha-prcice.cz.
  5. Odstoupení od kupní smlouvy zašle pochodník na emailovou nebo doručovací adresu pořadatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Pořadatel potvrdí pochodníkovi bezodkladně přijetí formuláře.
  6. Odstoupí-li pochodník od registrace, vrátí mu pořadatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, a to stejným způsobem.
 6. Osobní údaje
  1. Pořadatel během registrace shromažďuje a uchovává osobní údaje, které mu dobrovolně při registraci poskytne pochodník. Tyto osobní údaje pořadatel shromažďuje a uchovává pouze v rozsahu nezbytném pro registraci. Pořadatel údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti, k němuž má přístup omezený okruh osob pověřených zpracováváním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel se zavazuje osobní údaje shromažďovat a uchovávat jen po dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech práv a povinností mezi pochodníkem a pořadatelem vyplývajících z registrace prostřednictvím webové stránky. Pořadatel je oprávněn pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.
  2. Pořadatel během prodeje zpracovává osobní údaje pouze pro následující účely:
   1. Za účelem doručení potvrzení o registraci pochodníkovi, zasílání informací o změnách;
   2. Za účelem identifikace pochodníka v případě vyřizování reklamací dle reklamačního řádu uvedeného v těchto podmínkách;
   3. Za účelem plnění zákonných povinností pořadatele.
  3. Poskytnutím osobních údajů pořadateli, resp. registrací dává pochodník souhlas se zpracováním osobních údajů výše uvedeným způsobem.
  4. Pořadatel nezpracovává osobní údaje pro marketingové účely.
  5. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep v emailu, jméně či telefonním čísle) má pochodník povinnost kontaktovat pořadatele.
  6. Pořadatel osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 3 měsíců, a následně osobní údaje maže. V případě, že si pochodník přeje informace smazat dříve, může kontaktovat pořadatele a zažádat o smazání svých údajů.
  7. Pořadatel může využít kontaktní údaje pochodníka k zasílání obchodních sdělení prodávajícího v případně, že o zasílání těchto sdělení pochodník výslovně zažádá.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
  2. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.
  3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztah mezi pořadatelem a pochodníkem se řídí českým právním řádem.

Naši partneři

Tímto bychom chtěli poděkovat našim partnerům za jejich přízeň.
 • Sedita
 • České dráhy
 • LOAP

 • Česky pěšky
 • Libor Valenta - autobusová doprava
 • Centrální dispečink autobusové dopravy
Platby pro Vás zajišťuje